(VI) (PDF) – HƯỚNG DẪN CỦA OECD: QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC | IFC


Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) (Bộ Hướng dẫn) là các khuyến nghị cho các chính phủ về cách thức để bảo đảm cho các DNNN hoạt động một cách hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Đây là những chuẩn mực được thống nhất chung trên trường quốc tế về cách thức các chính phủ nên thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước để tránh việc nhà nước thực hiện quyền sở hữu thụ động cũng như việc nhà nước can thiệp quá mức. Bộ Hướng dẫn này được soạn thảo lần đầu năm 2005 để bổ sung cho Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD1 (Bộ Nguyên tắc). Bộ Hướng dẫn đã được cập nhật năm 2015 để phản ánh một thập kỷ kinh nghiệm trong triển khai và đề cập những vấn đề mới liên quan đến DNNN cả trong bối cảnh trong nước và quốc tế.


PDF file, 152 pages

via: www.ifc.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.