(VI) (EN) (PDF) – HƯỚNG DẪN CỦA ICCA VỀ DIỄN GIẢI CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958 | Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế


Ý tưởng về Hướng dẫn đối với Công ước về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết trọng tài nước ngoài, thông qua tại New York ngày 10 tháng 6 năm 1958, được biết đến với tên Công ước New York, thực chất đã xuất hiện trong những năm đầu thập niên 90 khi tôi là thẩm phán duy nhất chịu trách nhiệm về các vụ việc Trọng tài và Xây dựng của Tòa án Tối cao Hồng Kông.

Trước khi trở thành thẩm phán tôi làm công việc việc liên quan đến trọng tài và Công ước New York trong vai trò luật sư hành nghề. Vì Công ước hiện áp dụng ở trên 145 Quốc gia và việc sử dụng trọng tài quốc tế đã tăng trưởng nhanh chóng trong 25 năm qua, tôi nghĩ tới tất cả những thẩm phán trên khắp thế giới có thể chưa quen thuộc với Công ước và cách diễn giải hiện hành của Công ước.


PDF bilingual file, 357 pages

via: www.arbitration-icca.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.