(VI) (EN) (PDF) – ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TIÊU DÙNG TOÀN CẦU CITIBANK | CITIBANK


VĂN BẢN NÀY quy định các điều khoản và điều kiện hình thành nên thỏa thuận (“Thỏa thuận”) giữa khách hàng (“tôi”) và ngân hàng Citibank N.A, chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Citibank”, “bạn”, “của bạn”), và điều chỉnh (các) Tài khoản của tôi mở tại ngân hàng và các Sản phẩm và Dịch vụ mà ngân hàngcó thể cung cấp cho tôi theo (các) Tài khoản. Văn bản này nên được đọc cẩn thận cùng với Mẫu Đơn Đăng ký Mở Tài Khoản và Đăng ký Sản phẩm Citibank và các điều khoản và điều kiện cụ thể của tài khoản hoặc sản phẩm có liên quan vì những văn bản này quy định chi tiết những thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa tôi và ngân hàng. Tôi đồng ý rằng một khi Mẫu Đơn Đăng ký Mở Tài Khoản và Đăng ký Sản phẩm Citibank được tôi ký và được ngân hàng chấp thuận, tôi sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.


TERMS AND CONDITIONS – CITIBANK GLOBAL CONSUMER BANKING

THIS DOCUMENT states the terms and conditions forming part of the agreement (“Agreement’) between the customer (“I”) and Citibank N.A, branches in Vietnam (“Citibank”, “you” “you r”), and governing my Account(s) with you and the Products and Services which you may extend to me under the Account(s). This document should be read in conjunction with Citibank Product Application and Account Opening Form and the relevant account or product specific terms and conditions carefully as they contain details of binding legal arrangements between us. I agree that once the Citibank Product Application and Account Opening Form is signed by me and you accept my application, I will be bound by this Agreement.


PDF bilingual file, 145 pages

via: www.citibank.com.vn

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s