(UK) (PDF) – НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ: ВИЩА ОСВІТА | В. Г. Кременя


У даному довідковому виданні узагальнено поняттєво-термінологічний апарат вищої освіти, який використовується міжнародною, європейською, українською фаховою спіль- нотою, насамперед при реалізації Міжнародної стандартної класифікації освіти та роз- витку Європейського простору вищої освіти. Структура статей містить визначення тер- міна, що відображує його сутнісні характеристики, контекстуальну основу застосування. Глосарій містить 172 ключових терміни вищої освіти, адресований представникам вищої освіти, державної влади, бізнесу, суспільству в цілому, широкому колу осіб, зацікавленим у модернізації та європейській інтеграції національної вищої освіти, підвищенні її гло- бальної конкурентоспроможності.


PDF file, 100 pages

via: ihed.org.ua

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s