(VI) (PDF) – Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ Travel Visa Platinum | Australia and New Zealand Banking Group


Các Điều Khoản và Điều Kiện đối với Tài Khoản Thẻ Travel Platinum và sử dụng Thẻ Travel Platinum được cấp bởi ANZ (sau đây gọi là Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung) cùng với Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ kiêm Hợp Đồng tạo thành một Hợp Đồng Thẻ Tín Dụng Travel Platinum giữa ANZ và Chủ Thẻ. Bằng việc ký kết Hợp Đồng Thẻ Tín Dụng Travel Platinum, thể hiện bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ kiêm Hợp Đồng, ANZ và Chủ Thẻ cam kết tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng Thẻ Tín Dụng Travel Platinum điều chỉnh các nghiệp vụ liên quan đến Tài Khoản Thẻ Travel Platinum và việc sử dụng Thẻ Travel Platinum.


PDF file, 10 pages

via: www.anz.com

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.