(VI) (EN) (PDF) – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU | TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG − CÁC YÊU CẦU

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS − REQUIREMENTS

Chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng nên là một quyết định chiến lược của tổ chức. Việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức phụ thuộc vào

  1. môi trường của tổ chức, các thay đổi và những rủi ro trong môi trường đó,
  2. các nhu cầu khác nhau,
  3. các mục tiêu riêng biệt,
  4. các sản phẩm cung cấp,
  5. các quá trình được sử dụng,
  6. quy mô và cơ cấu của tổ chức.

Mục đích của tiêu chuẩn này không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu.

Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Thông tin ở “Chú thích” là để hướng dẫn hiểu đúng hoặc làm rõ các yêu cầu cần chú thích.


PDF bilingual file, 62 pages

via: oqa.hcmut.edu.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.