(VI) (PDF) – Tuyên bố Chính sách Bảo trợ xã hội | Ngân hàng Phát triển Châu Á


Các chính sách hoạt ñộng của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) bao gồm ba chính sách bảo trợ xã hội: Chính sách Tái ñịnh cư bắt buộc (1995), Chính sách về Dân tộc bản ñịa (1998), và Chính sách Môi trường (2002). Cả ba chính sách bảo trợ xã hội này ñều ñã ñến lúc phải ñiều chỉnh. ADB cần giải quyết những thách thức về môi trường và xã hội nổi lên trong quá trình phát triển ở những nước thành viên ñang phát triển (DMC) của mình, ñáp ứng với những bài học kinh nghiệm rút ra từ các chính sách bảo trợ xã hội hiện hành, và thích ứng với những phương thức cho vay và công cụ tài chính mới của ADB. Bên cạnh ñó, các chính sách của ADB cũng cần phản ánh ñược những thực tiễn tốt nhất ñang thay ñổi của các ñịnh chế tài chính ña phương khác (MFI) và các tổ chức thuộc khu vực tư nhân như các ñịnh chế tài chính áp dụng Nguyên tắc Equator.1 Vào tháng 12 năm 2004, Ban ðiều hành của ADB ñã phê duyệt một bản ñề cương sơ bộ về cập nhật chính sách bảo trợ xã hội (SPU) nhằm tăng cường hiệu quả của các chính sách bảo trợ xã hội của ADB và ñảm bảm rằng các chính sách này tiếp tục phù hợp với các nhu cầu ñang thay ñổi của khách hàng cũng như ñối với các cơ hội kinh doanh mới.


PDF file, 101 pages

via: www.adb.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.