(VI) (PDF) – Sổ tay Apostille, Sổ tay Hoạt động Thực tiễn của Công ước Apostille | HccH


Cuốn Sổ tay này là ấn phẩm cuối cùng trong loạt ba ấn phẩm do Văn phòng Thường trực Hội nghị La Hay về Tư pháp Quốc tế xuất bản về Công ước Apostille sau khi Ủy ban Đặc biệt đưa ra khuyến nghị tại cuộc họp năm 2009 về hoạt động thực tiễn của Công ước. Ấn phẩm đầu tiên là một cuốn sách nhỏ có tựa “The ABCs of Apostilles” (Những điều cần biết về Apostille), chủ yếu hướng đến các đối tượng sử dụng hệ thống Apostille (tức là những cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến các hoạt động liên quốc gia) thông qua việc giải đáp một cách ngắn gọn và thiết thực cho những câu hỏi thường gặp nhất. Ấn phẩm thứ hai là một cuốn sổ tay hướng dẫn có tựa “Cách thức gia nhập và thực thi Công ước Apostille của Hội nghị La Hay”, nhắm đến các cơ quan nhà nước được giao trách nhiệm đánh giá khả năng gia nhập Công ước Apostille của quốc gia mình hoặc được giao nhiệm vụ thực thi Công ước. Cả hai ấn phẩm này đều được đăng tải trong Mục Apostille (Apostille Section) trên trang mạng của Hội nghị La Hay. Sổ tay này là cuốn cuối cùng trong bộ ba ấn phẩm nói trên. Đối tượng chính của Sổ tay là hàng trăm Cơ quan có thẩm quyền đã được các Quốc gia thành viên Công ước giao cấp các “Apostille”, một loại chứng nhận đơn giản xác thực nguồn gốc của giấy tờ công để đảm bảo việc các giấy tờ đó sẽ được công nhận tại các Quốc gia khác cũng là thành viên của Công ước (hiện nay có trên 100 thành viên và con số này đang tiếp tục gia tăng).


PDF file, 142 pages

via: Hague Conference on Private International Law

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s