(VI) (PDF) – KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ REDD+ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG | IWGIA, AIPP


Tại Hội nghị các bên (COP) 16 tại Cancun, Mexico, một thỏa thuận về REDD+ đã được xác lập. Các đại diện người dân tộc bản địa đã làm việc rất tích cực và đạt được thành công khi quyền cũng như những vấn đề của các dân tộc bản địa được ghi vào trong thỏa thuận về REDD. Mặc dù các vấn đề về người dân tộc bản địa và quyền của họ trong thỏa thuận này chưa được như người ta mong đợi nhưng ít nhất các quyền của họ đã được đề cập tới và trong thỏa thuận cũng đã đề cập tới Tuyên bố của liên hợp quốc về quyền của người dân tộc bản địa – UNDRIP, mặc dù chỉ là trong phụ chương.

Nếu bạn đã từng xem qua hay nghiên cứu những cuốn sách hướng dẫn cộng đồng hoặc cuốn cẩm nang tập huấn “REDD là gì?” và “Làm gì với REDD”, tức là bạn đã quen thuộc với thỏa thuận REDD và bạn đã ghi nhớ rằng đoạn quan trọng là đoạn 72, trong đó các bên (các chính phủ) được yêu cầu bảo đảm “sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các nhà đầu tư, các dân tộc bản địa và các cộng đồng địa phương có liên quan” khi xây dựng và tiến hành các chiến lược quốc gia hoặc các kế hoạch hành động về REDD.

Đoạn 2 của phụ lục 1 trong thỏa thuận đề nghị các chính phủ xúc tiến và hỗ trợ các yêu cầu về những cơ chế bảo đảm quyền của người bản địa khi tiến hành REDD+.Và một trong những cơ chế bảo đảm này một lần nữa đề cập tới “sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các nhà đầu tư có liên quan, trong đó đặc biệt là các dân tộc bản địa và cộng đồng địa phương”.

Nhưng “sự tham gia đầy đủ và hiệu quả” nghĩa là gì? Câu hỏi này là nội dung chính của cẩm nang tập huấn này.


PDF file, 222 pages

via: Nhóm nghiên cứu quốc tế về các vấn đề bản địa (IWGIA) & Mạng lưới các dân tộc Châu Á (AIPP)

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s