(VI) (PDF) – Hướng dẫn thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong lập Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội


Hướng dẫn này áp dụng cho các loại hình CQK phát triển kinh tế- xã hội khác nhau yêu cầu phải thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) theo quy định tại Điều 14- Điều 17 của Luật Bảo vệ môi trường 2005, Nghị định số 140/2006/NĐ-CP và Thông tư số 06/2007/TT-BKH. Nó đặc biệt được áp dụng cho các loại CQK được liệt kê trong Khung 1 và vùng và lãnh thổ đặc biệt được liệt kê trong Khung 2. Hướng dẫn này không áp dụng cho các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành mà có thể sẽ được điều chỉnh bởi các hướng dẫn khác do từng Bộ, ngành thực hiện.


PDF file, 67 pages

via: www.va21.gov.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.