(VI) (PDF) – Hướng dẫn lợi tức và Dịch vụ việc làm cho Người xin thất nghiệp | The Commonwealth of Massachusetts


Tiền thất nghiệp là một chương trình thu nhập tạm thời cho người công nhân bị mất việc mà không phải do lỗi của họ. Chương trình này giúp người công nhân thất nghiệp trong lúc họ đi tìm việc làm. Kinh phí cuả tiền thất nghiệp là do qũy đóng góp cuả các chủ nhân,công ty. Công nhân không cần đóng góp bất kỳ chi phí lợi tức thất nghiệp. Cuốn sổ tay này chứa thông tin tổng quát liên quan đến tiền thất nghiệp. Ngoài ra, nó thảo luận về các bước bạn cần phải làm để nhận được và để duy trì những trợ cấp này,cho bạn biết khi nào và làm thế nào để xin tiền thất nghiệp hàng tuần bằng cách thiết lập một tài khoản trực tuyến. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ các yêu cầu và trách nhiệm của bạn trong khi đang lãnh tiền thất nghiệp và giúp bạn để tìm việc làm mới. Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hoặc có thắc mắc, xin vui lòng lên trang mạng http://www.mass.gov/dua, hoặc liên lạc cơ sở trung tâm hỗ trợ thất nghiệp tại số 617- 626-6800 hoặc số 877-626-6800 từ mã số điện thoại của vùng 351, 413, 508, 774, và 978.


PDF file, 34 pages

via: www.mass.gov

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.