(VI) (PDF) – HƯỚNG DẪN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Global Reporting Initiative


Hướng dẫn Báo cáo Phát triển Bền vững của GRI (gọi tắc là Hướng dẫn) cung cấp Nguyên tắc Báo cáo, Công bố Thông tin theo Tiêu chuẩn và Sách Hướng dẫn Thực hiện cho việc lập các báo cáo phát triển bền vững của các tổ chức, bất kể quy mô, lĩnh vực hoặc địa điểm của họ. Hướng dẫn này cũng cung cấp tham chiếu quốc tế cho tất cả những bên quan tâm đến Công bố thông tin về phương pháp quản trị và về hiệu quả hoạt động và tác động môi trường, xã hội và kinh tếI củaII tổ chức. Hướng dẫn này rất hữu ích trong việc lập bất kỳ loại tài liệu nào yêu cầu Công bố thông tin như vậy. Hướng dẫn được trình bày thành 2 phần: Ÿ Các Nguyên tắc Báo cáo và Công bố Thông tin theo Tiêu chuẩn Ÿ Sách Hướng dẫn Thực hiện Phần đầu tiên – Các Nguyên tắc Báo cáo và Công bố Thông tin theo Tiêu chuẩn – bao gồm các Nguyên tắc Báo cáo, Công bố Thông tin theo Tiêu chuẩn và các tiêu chí mà tổ chức áp dụng để lập báo cáo phát triển bền vững ‘phù hợp’ với Hướng dẫn. Định nghĩa các thuật ngữ chính cũng được kèm theo. Phần thứ hai – Sách Hướng dẫn Thực hiện – bao gồm phần giải thích cách áp dụng các Nguyên tắc Báo cáo, cách chuẩn bị thông tin cần công bố và cách diễn giải các khái niệm khác nhau trong Hướng dẫn. Tham chiếu đến các nguồn tin khác, bảng chú giải thuật ngữ và ghi chú báo cáo chung cũng được kèm theo. Các tổ chức cần tham khảo Sách Hướng dẫn Thực hiện khi lập báo cáo phát triển bền vững.


PDF file, 266 pages

via: www.globalreporting.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.