(VI) (PDF) – Danh mục các Thuật ngữ và Định nghĩa về Biến đổi Khí hậu và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu | Ủy hội Mê Công quốc tế (MRC)


Các quốc gia ở Hạ lưu vực Sông Mê-kông được đánh giá là những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu (BĐKH). Nền kinh tế, tính bền vững của hệ sinh thái và ổn định xã hội của những quốc gia này có thể chịu nhiều rủi ro do BĐKH. Do đó, nhu cầu hiểu rõ hơn các tác động tiềm tàng của BĐKH và các dao động của khí hậu trong khu vực, đặc biệt là những biện pháp thích ứng với những biến đổi đó ngày càng cao.

Ủy hội Sông Mê-kông quốc tế (MRC) có một vai trò quan trọng và phù hợp để xây dựng và quản lý thực hiện “Sáng kiến BĐKH và Thích ứng với BĐKH” (CCAI) – một sáng kiến hợp tác khu vực của Ủy hội, với sự hỗ trợ và hợp tác của một nhóm các nhà tài trợ. Các quốc gia Hạ lưu vực Sông Mê-kông đã cam kết thực hiện sáng kiến hợp tác khu vực này nhằm hỗ trợ các quốc gia thích ứng với những thách thức mới của BĐKH, thông qua việc hoàn thiện và hệ thống hóa quá trình lập kế hoạch, thực thi thích ứng và học tập kinh nghiệm.

Mục đích của bản Danh mục này nhằm xây dựng sự đồng thuận về một bộ các thuật ngữ và khái niệm chủ chốt về BĐKH và thích ứng với BĐKH cho khu vực Mê – kông nhằm tăng cường năng lực, nhận thức và thông tin về BĐKH trong khu vực. Danh mục này là một văn kiện mở, khi cần các thuật ngữ mới sẽ được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung thêm.


PDF file, 24 pages

via: www.mrcmekong.org

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s