(VI) (PDF) – Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI | BSCI


Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 1/2014 hiện hành nhằm đề ra các giá trị và nguyên tắc mà Người tham gia BSCI cố gắng thực hiện trong các chuỗi cung ứng của mình. Bộ Quy Tắc này đã được Hiệp Hội Thương Mại Nước Ngoài (FTA) phê duyệt vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 và thay thế Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 2009 trong tất cả các bản dịch. Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI hiện hành bao gồm ba phần thông tin chính: a) Lời nói đầu, Diễn giải, các Giá trị và việc Thực hiện của Chúng Ta, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh; b) các Nguyên tắc, đề cập cụ thể hơn về các Đối Tác Kinh Doanh của Người tham gia BSCI và c) các Điều Khoản Thực Hiện BSCI, Tài liệu tham khảo BSCI và Bảng chú giải thuật ngữ BSCI, là một phần không thể Tách rời của Bộ Quy Tắc này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc diễn giải và thực hiện BSCI.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử BSCI phiên bản 1/2014 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Phiên bản tiếng Anh của tài liệu này là một phiên bản có tính ràng buộc về mặt pháp lý.


PDF file, 10 pages

via: www.isovietnam.vn

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s