(VI) (EN) (PDF) – Bản Chú Giải Các Thuật Ngữ Chính về Tuyển Cử / Glossary of key election terminology | Ủy Ban Trợ Giúp Tuyển Cử Hoa Kỳ


Vào năm 1979, Ủy Ban Đặc Trách Cuộc Bầu Cử Liên Bang (FEC) đã ấn hành một loạt những bản báo cáo theo Bộ Quản Trị Bầu Cử Quốc Gia (NCEA) để giúp các viên chức phụ trách bầu cử trong nỗ lực cung cấp các dịch vụ bầu cử cho những nhóm người được Phần 203 của Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu (VRA) nhận diện là thuộc thành phần ngôn ngữ thiểu số. Mục đích của những bản báo cáo là để cung cấp sự hướng dẫn cho các viên chức phụ trách bầu cử tại tiểu bang và địa phương để họ (1) nhận diện dân cư của các ngôn ngữ thiểu số, (2) cung cấp các dịch vụ ghi danh bằng song ngữ, và (3) cung cấp các dịch vụ lá phiếu bằng song ngữ. Những đợt ấn hành có ba tập gồm: Cuốn Sổ Tay về Những Ý Kiến cho Các Viên Chức Phụ Trách Bầu Cử Điạ Phương, Cẩm Nang Giải Thuật Ngữ Bầu Cử Thông Thường bằng Tiếng Tây Ban Nha, và Một Bản Báo Cáo Tiên Tiến. Các ý kiến và đề nghị trong những bản báo cáo này không có mục đích để làm nguyên tắc hướng dẫn hợp pháp cho việc tuân hành theo các điều khoản của VRA và các viên chức phụ trách bầu cử cũng không bắt buộc phải cân nhắc hay tiếp nhận chúng.


PDF file, 158 pages

via: www.eac.gov

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.