(LV) (PDF) – RELIĢISKO TERMINU VĀRDNĪCA | ILMĀRS HIRŠS, SIGITA HIRŠA


Arvien pieaugoša specializācija ir novedusi pie tā, ka katrai sadzīves un profesionālajai jomai ir sava valoda, proti , jēdzieni un formulējumi, kas pārējiem bez papildu paskaidrojumiem nav saprotami. Tā tas ir tehnikā (piemēram, datortehnikā), politi kā, jurisprudencē, medicīnā, kultūrā, sportā un citās nozarēs. Protams, arī reliģija un teoloģija nav izņēmums. Šāds process būtī bā ir neizbēgams un nerada problēmas ti k ilgi, kamēr atti ecīgās sfēras savas iekšējās profesionālās valodas dēļ nenoslēdzas tā, ka sazināšanās ar citām sfērām kļūst prakti ski neiespējama. Īpaši baznīca un teoloģija ar šādu attī stī bu nedrīkstētu samierināti es. Kristī gā teoloģija nav izolēta zinātne citu dzīves sfēru vidū un nedrīkstētu par tādu kļūt, bet tā ir un tai jābūt visu zinātņu un visu dzīves sfēru pamatam. Protams, vēlēšanās būt atvērti em un saprotamiem uz ārpusi neizslēdz specializāciju, taču abiem šiem valodu līmeņiem ir jābūt savstarpēji saistīti em. Teologam ir jāprot savas nozares jēdzieni paskaidrot visiem saprotamā valodā, un, savukārt, neteologam, interesentam līdz zināmai robežai ir jāsaprot arī šīs nozares speciālā valoda. Svešvārdu vārdnīca tam ir nozīmīgs …


PDF file, 214 pages

via: Kristī gās vadības koledža

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s