(CS) (PDF) – Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování | Michal Miovský a kol.


Vážení čtenáři, uživatelé slovníku,

po mnoha různých pokusech o sjednocení terminologie v oblasti školské prevence v České republice jsme se rozhodli sestavit tým, který by se pokusil celý proces dokončit. Vznikl tak tento návrh jednotné terminologie, který je schopen unést připomínkové kolo jak ze strany odborné obce, tak ze strany dotčených resortů, majících se školskou prevencí rizikového chování co do činění díky své gesci ve vybraných oblastech – právě se zohledněním faktu, že prevence rizikového chování má z povahy věci mezioborový a meziresortní charakter.

Náš tým pracoval pod hlavičkou projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a  školských zařízení na celostátní úrovni“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vedeného Romanem Gabrhelíkem, který vytvořil podmínky pro to, aby bylo možné do výkladového slovníku otisknout podobu danou původním náročným zadáním, jaké jsme si na začátku zformulovali. Záměrem totiž nebylo vytvořit pouze slovník základních pojmů. Naším cílem bylo vytvořit skutečně výkladový slovník klíčových termínů a konceptů, se kterými v primární prevenci pracujeme. Identifikovali jsme si v předkole 30 takových pojmů a konceptů a nakonec se nám jich podařilo 28 řádně dokončit a zpracovat. Každý z  nich je zasazen do širšího kontextu a  vysvětlen v  souvislostech a  tvoří tzv. primární hesla slovníku. U  některých pojmů nebylo příliš jednoduché převést zpracování do českého kontextu. Některé z pojmů byly v minulosti opakovaně užívány chybně nebo v  neadekvátních kontextech, případně neměly vždy význam odpovídající originálu. Řada pojmů není primárně českých a vznikala často v rámci anglické preventivní terminologie a má za sebou vývoj nezřídka v řádu desítek let. V ČR jsme pro některé z nich používali či používáme různě přesné ekvivalenty, nebo jsme je nepoužívali vůbec a daný pojem naše terminologie doposud neznala – ačkoli se jedná o základní pojem. V takových případech jsme se snažili termínu najít odpovídající českou verzi a vysvětlit jej v kontextu ostatních pojmů. Chtěl bych proto …


PDF file, 232 pages

via: www.pppkv.cz

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s