(CS) (EN) (PDF) – Výkladový slovník Kybernetické bezpečnosti | Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár


Pojmosloví je v každém oboru významným prostĜedkem k racionálnímu
dorozumívání a shodnému chápání sdČlovaných obsahĤ. Vzhledem k tomu, že obory se vzájemnČ prolínají a doplĖují, také speciální odborný jazyk nemá pĜesné hranice, navíc se mezioborovČ obohacuje. Sestavit v dnešní dobČ slovník z oblastí spojených s informaþní a komunikaþní technologií (ICT) je úkol znaþnČ složitý a souþasnČ velmi naléhavý. Nesnadnost spoþívá v tom, že se tento obor stále ještČ velmi rychle rozvíjí, což se sebou nese terminologickou explozi, doprovázenou zákonitČ mnohonásobnČ duplicitním pojmenováním stejných jevĤ, a to pĜímo v dominantním jazyku oboru, angliþtinČ. Nutnost pokusit se kodifikovat vyjadĜovací prostĜedky v tomto oboru pak vyplývá ze skuteþnosti, že s ICT pracuje stále vČtší množství pracovníkĤ i manažerĤ na rĤzném stupni znalostí a dovedností, kteĜí nutnČ potĜebují komunikovat pomocí pokud možno jednotné þeské slovní zásoby


Compilation of a glossary, in particular from the areas related with the information and communication technology (ICT), is a task which is both rather complicated and highly necessary, and more so in our time. The difficulty rests in the fact that the area has been rapidly developing which results in a terminological explosion accompanied as a rule by a multiplicity of names for the same phenomena even in the dominant language of the area, the English language. The necessity for a codification of the means of communication in this area then follows directly from the fact that more and more employees and managers are active here who have different levels of knowledge and skills and share a need to communicate, if possible, in a uniform Czech vocabulary.


PDF file, 202 pages

via: Policejní akademie ČR v Praze

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.